បណ្ណសារប្លក

ល្បែងពាក្យ(វគ្គ២)ត

កវីដងប៉ាក់កាប្រាក់៖ អ៊ីវ ហួត

កវីដងប៉ាក់កាប្រាក់៖ អ៊ីវ ហួត

និពន្ធដោយ៖ កវីដងប៉ាក់កាប្រាក់ អ៊ីវ ហួត

Read the rest of this entry

ម្តាយចាប់កំណើត

កូនបែកអ្នកម្តាយយូរថ្ងៃខែឆ្នាំ

ទុក្ខសោកប្រចាំកូននឹកមាតា

ព្រលឹងអ្នកម្តាយចាំក្រុងរក្សា

លុះត្រាថ្ងៃការផ្តើមជីវិតថ្មី។

ម៉ែពន្យល់សប្តិសុំចាប់កំណើត

Read the rest of this entry