បណ្ណសារប្លក

ការព្យាយាម(បទភុជង្គលីលា)

ពួកយើងជាសិស្សសាលា       ត្រូវខំសិក្សា
                 
ឲ្យបានខ្ចាប់ខ្ចួន។
រៀនត្រូវព្យាយាមតាមក្បួន      រៀនត្រូវមាំមួន
             
តាមក្បួនតស៊ូ។