បណ្ណសារប្លក

បទនិពន្ធថ្មី៖កុំទុកឱ្យអូនឯកា

នេះជាបទនិពន្ធថ្មី ទាំងទំនុកភ្លេង និងទំនុកច្រៀងដោយ៖ លាក់ ម៉ាឡែន

តោះស្តាប់ និងច្រៀងលេងទាំងអស់គ្នា៖

១.      កុំទៅណាចោលអូនបានទេ សូមមាសមេ កុំចោលអូនបានទេពៅ

Read the rest of this entry