បណ្ណសារប្លក

ក្តាម និងកង្កែប

ខ្យល់ត្រសៀកៗល្មមត្រជាក់ស្រួល ឯពពក

លើផ្ទៃមេឃចាប់ផ្ដើមកកាញ់ជាដុំៗមានពណ៌ខ្មៅ។

បន្តិចក្រោយមក ក៏មានភ្លៀងធ្លាក់មួយមេយ៉ាងធំ

ជាហេតុធ្វើឱ្យមានទឹកដក់ តាមត្រពាំង បឹងបួរ អូរ

Read the rest of this entry