បណ្ណសារប្លក

លួចស្នេហ៏ប្អូនស្រី​​!

love

និពន្ធដោយ៖ លោក ចម វិចេរ

Read the rest of this entry

លាប្រុសព្រំដែន!

goodនិពន្ធដោយ៖ លោក ចម វិចេរ ហៅលោកគ្រូ ល័រ

Read the rest of this entry