បណ្ណសារប្លក

ចិត្តខ្ញុំ(បទពាក្យ៧)

លើកប៊ិចថ្លាថ្លែងចែងអក្សរ

ចង្រិតកំដរដូរតន្រ្តី

គិតតែងកំណាព្យជូនទៅស្រី

ក្នុងពេលរាត្រីអោយបានស្បើយ។

មុននឹងបញ្ចប់ន័យជីវិត

Read the rest of this entry