បណ្ណសារប្លក

ចិត្តឃោរឃៅ(បទកាកគតិ)

១.ទឹកភ្នែកស្រីបារ           បរិយាយប្រាប់ថា                 

  ស្នេហាចុកឈាម          ទឹកភ្នែកកំរោល                   

ស្រក់បោលគំរាម            ស្នេហាចុកឈាម

  ក្រៀមអស់ជីវិត។

២. បិតភ្នែកស្រមៃ         រឿងរ៉ាវចាស់ថ្មី                    

ឲ្យស្រីឈឺចិត្ត          ព្រោះតែគ្រួសារ                           

  ហ៊ានបង់ជីវិត       សាច់ឈាមពិតៗ 

Read the rest of this entry