បណ្ណសារប្លក

ជីវិត

គិតទៅជីវិតពេញទុក្ខព្រួយ                  

ជីវិតខ្ញុំមួយមានវាសនា

 ជីវិតមិនដែលដូចប្រាថ្នា                  

ទឹកភ្នែកខ្លោចផ្សាព្រោះកង្វះ។

Read the rest of this entry