បណ្ណសារប្លក

ណាត់ជួបមុនឃ្លាត

សំឡេងកង្កែបអែបគល់ខ្ទុំ                                   ហាមាត់ស្រែកយំលាន់រំពង

  ពាក្យស័ព្ទផ្តោះផ្តងយ៉ាងទំនង                            ប្រវឹកមួយហ្វូងហែលឆ្លាឆ្លា ។

ហែលលេងលើទឹកព្រឹកព្រលឹម                           យឺតៗសន្សឹមលើទឹកថ្លា

ថែមទាំងអមដោយពួកមច្ឆា                               បណ្តែតកាយាលើគង្គា។

Read the rest of this entry