បណ្ណសារប្លក

អង្គរជុំទ្រនំចិត្ដ

kl

និពន្ធដោយ៖ តិក លីហ៊ាន

Read the rest of this entry

ខ្មាសអង្គរជុំ

h

និពន្ធដោយលោក៖ តិក លីហ៊ាន (កវីបេះដូងស្មោះ)

Read the rest of this entry

កំណាព្យ “ក ខ”

kor

និពន្ធដោយ៖ លោក តិក លីហ៊ាន

ក កម្មអ្វីខ្ញុំម៉ុមបែកបែរ

ខ ខំខិតថែស្នេហ៍ឥតហ្មង

គ គិតគ្រប់គ្រាពុំងាបង

ឃ ឃ្លាតម្តងៗបងទុក្ខព្រួយ។

ង ងាកឆ្វេងស្ដាំចាំឈ្មោះពៅ

Read the rest of this entry

ណាត់ជួបមុនឃ្លាត

សំឡេងកង្កែបអែបគល់ខ្ទុំ                                   ហាមាត់ស្រែកយំលាន់រំពង

  ពាក្យស័ព្ទផ្តោះផ្តងយ៉ាងទំនង                            ប្រវឹកមួយហ្វូងហែលឆ្លាឆ្លា ។

ហែលលេងលើទឹកព្រឹកព្រលឹម                           យឺតៗសន្សឹមលើទឹកថ្លា

ថែមទាំងអមដោយពួកមច្ឆា                               បណ្តែតកាយាលើគង្គា។

Read the rest of this entry