បណ្ណសារប្លក

ទំនួញឈើព្រៃ(បទពាក្យ៧)

ធ្លាប់រស់សុខសាន្តជុំគ្រួសារ          

កសាងអាត្មាល្បីល្បាញកេរ្តិ៍

ជួបជុំសន្ដានពីបុព្វេ                             

មិនដែលព្រួយទេសែនសុខស្រួល។

Read the rest of this entry