បណ្ណសារប្លក

នឹកក្លិនម្អមស្រែ(បទពាក្យ៧)

ដើមឆ្នាំភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំដី                 

ធម្មជាតិប្រិមប្រិយស្រស់ត្រកាល

ពណ៌បៃតងស្រស់ដូចកម្រាល               

ព្រំគេលាតហាលលើពសុធា។

ក្អាត់យំអែៗថែសំឡេង                        

ហ៊ីងយំធ្វើភ្លេងហៅគ្នីគ្នា

Read the rest of this entry