បណ្ណសារប្លក

ស្តាប់បទម៉ារី(original song)

ម្ចាស់បទ "បានត្រឹមឯកា" លោក អ៊ីងលាក់ ស្វាហាប់

ម្ចាស់បទ “បានត្រឹមឯកា” លោក អ៊ីងលាក់ ស្វាហាប់

និពន្ធបទភ្លេង និងទំនុកច្រៀងដោយ៖ អ៊ឹងលាក់ ស្វាហាប់

ច្រៀងដោយ៖ អ៊ឹងលាក់ ស្វាហាប់

Read the rest of this entry