បណ្ណសារប្លក

បានត្រឹមឯកា

មើលព្រះចន្ទ ហើយស្តាប់បទចម្រៀងនេះ ធ្វើឱ្យរាត្រីនេះ ហាក់បីដូចជាឯកាណាស់

តែក៏មានអារម្មណ៍កក់ក្តៅណាស់ដែរ ព្រោះតែបានលួចស្រលាញ់មនុស្សម្នាក់!!!

Read the rest of this entry