បណ្ណសារប្លក

បេះដូងពិតអង្គរ(បទពាក្យ៧)

-កម្ពុជាតូចពិតសម្បត្តិមាន
 
   អង្គរធនធានល្អប្រណិត
 កសាងដោយស្នាដៃខ្មែរពិត
         
 មិនមែនប្រឌិតអោយតែល្បី។