បណ្ណសារប្លក

ពាក្យសន្យា

   ឱពាក្យសន្យា                 ខ្ញុំឮអ្នកថា

  ចារជាប់ចិត្តខ្ញុំ                 បើសិនរូបអ្នក

 ជាប់ថ្នាក់សុខុម              អ្នកប្រមូលផ្តុំ

ជួយខ្ញុំផុតទុក្ខ។

Read the rest of this entry