បណ្ណសារប្លក

ភូមិមាស

គូររូបដោយ៖ កុមារី ណារិន ផាវីតា

កាលដើមឡើយ មានបុរសកំព្រាជនបទម្នាក់

បានធ្វើដំណើរចាកចេញពីភូមិរបស់ខ្លួន

ដើម្បីប្រកបរបររកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតប៉ុន្តែការធ្វើដំណើរ

ចេញពីភូមិបុរសកំព្រាមិនបានដឹងខ្លួនឯងថា ត្រូវប្រកប

មុខរបរអ្វីឡើយ ពោលគឺ គាត់ចេះតែធ្វើដំណើរ

Read the rest of this entry