បណ្ណសារប្លក

ម្អមស្រែ(បទពាក្យ៧)

ខំប្រឹងលូតលាស់ដុះពេញស្រែ            

ទោះគ្មានអ្នកថែក៏ខំប្រឹង

ប្រឹងប្រែងប្រាយប្រាប់ឱ្យបានដឹង       

ទោះមានអ្នកដឹងក៏ប្រាប់ដែរ។

ជាម្អមស្រស់ស្រាយដុះក្នុងស្រុក        

ទូចទាបធំថុកទុកជាកេរ្ដិ៍

Read the rest of this entry