បណ្ណសារប្លក

រាត្រីនឹកអូន

យប់យន់ត្រជាក់ធ្លាក់ជំនោរ

ចង្រិតស្រែកថ្ងូរសូររណ្តំ

សន្សើមថ្តើមធ្លាក់ភ្ងាក់ផ្កាខ្ទុំ

ផ្លែត្នោតទុំៗជ្រុះបន្ត ។

Read the rest of this entry