បណ្ណសារប្លក

រំដួល(បទពាក្យ៧)

រំដួលដុះដែនដីជនបទ                                  

រំដួលល្អហ្មត់ផុតអ្នកផង

រំដួលល្អពេកទាក់ភ្នែកបង                           

រំដួលនួនល្អងក្រងចិត្តស្នេហ៍ ។

រំដួលក្លិនឆួលជាប់នាសា                             

រំដួលបុប្ផាផ្កាស្រុកស្រែ

Read the rest of this entry