បណ្ណសារប្លក

ម៉ែចាំ!(បទពាក្យ៧)

10581140_594420670669244_1661181300_n

និពន្ធដោយ៖ លាក់ ម៉ាឡែន

Read the rest of this entry

សង្សារនិងប្តី (បទកាកគតិ)

violin

និពន្ធដោយ៖ លាក់ ម៉ាឡែន

Read the rest of this entry

រឿងខ្លី បេះដូងឈឺចាប់(វគ្គ២ចប់)

បេះដូងឈឺចាប់វគ្គ ៣ កំណើតស្នេហ៍
-ទឹកធ្លាក់ពីភ្នំ គឺពិតជាពុំ- អាចត្រឡប់បាន
រឿងកន្លងហួស រស់នៅស្នាមដាន ស្នាមទាំងប៉ុន្មាន
បានដក់ក្នុងចិត្ដ។

Read the rest of this entry

រឿងខ្លី បេះដូងឈឺចាប់(វគ្គ១)

បេះដូងឈឺចាប់វាចាបេះដូងពិត

Read the rest of this entry

រឿងចាំស្នេហ៍ក្បែរស្ទឹងសៀមរាប(វគ្គ៧ចប់)

ចាំស្នេហ៍new copy

និពន្ធដោយ៖ លាក់ ម៉ាឡែន

Read the rest of this entry

រឿង ចាំស្នេហ៍ក្បែរស្ទឹងសៀមរាប(វគ្គ៥)

ចាំស្នេហ៍new copy

និពន្ធដោយ៖ លាក់ ម៉ាឡែន

Read the rest of this entry

រឿង ចាំស្នេហ៍ក្បែរស្ទឹងសៀមរាប(វគ្គ៤)

ចាំស្នេហ៍new copyវគ្គ៤              ឈឺចាប់

Read the rest of this entry

រឿង ចាំស្នេហ៍ក្បែរស្ទឹងសៀមរាប(វគ្គ៣)

ចាំស្នេហ៍new copyវគ្គ៣                 នៅតែជាអាថ៌កំបាំង

Read the rest of this entry

រឿង ចាំស្នេហ៍ក្បែរស្ទឹងសៀមរាប(វគ្គ២)

ចាំស្នេហ៍new copyវគ្គ២              ស្នាមញញឹម

ក្ដីស្រមៃមកជាយូរ បានប្ដូរនូវស្នាមញញឹម

ភាពប៉ប្រឹមនៃផែនដីមានតម្លៃខ្លាំងណាស់សម្រាប់ បេះដូងមនុស្ស។ អ្នកកំលោះទាំងពីរម្នាម្នីចេញទៅធ្វើការ

Read the rest of this entry

រឿង ចាំស្នេហ៍ក្បែរស្ទឹងសៀមរាប(វគ្គ១)

ចាំស្នេហ៍new copyនិពន្ធដោយ៖ លាក់ ម៉ាឡែន

Read the rest of this entry