បណ្ណសារប្លក

លួចស្នេហ៍ចន្ទ

យប់នេះ ពេញបូរមី ប៉ុន្តែហេតុអ្វី មិនឃើញព្រះចន្ទ?

ស្តាប់បទចម្រៀងលួចស្នេហ៍ចន្ទ នៅក្រោមពន្លឺព្រះចន្ទដ៏តិចហោច ពិតជាធ្វើឱ្យរឹតតែខ្លោចចិត្តថែមទៀត

តែទោះយ៉ាងណា ចម្រៀងនៃភាពសោកានេះ នៅតែជាមិត្តដ៏យល់ចិត្តបំផុត ក្នុងយប់នេះ។

អ៊ីចឹង! ពួកយើងស្តាប់ជាមួយគ្នាទៅ!!!

ម្ចាស់បទលួចស្នេហ៍ចន្ទ!

Read the rest of this entry