បណ្ណសារប្លក

ល្បែងពាក្យ(វគ្គ២)

កវីដងប៉ាក់កាប្រាក់៖ អ៊ីវ ហួត

កវីដងប៉ាក់កាប្រាក់៖ អ៊ីវ ហួត

និពន្ធដោយ៖ កវីដងប៉ាក់កាប្រាក់ អ៊ីវ ហួត

ដកស្រង់ចេញពីល្បែងប្រលែងពាក្យ វគ្គ២

Read the rest of this entry