បណ្ណសារប្លក

សិស្សខ្ញុំ

ននខាងក្រោមនេះជាកម្រងរូបភាព

របស់សិស្សខ្ញុំចំពោះអ្នកមានគុណរបស់ពួកគេ។

Read the rest of this entry