បណ្ណសារប្លក

ចង់ជួយក្មេងទេ?

IMG_7132នេះគឺជារូបភាព ដែលខ្ញុំ  និងគ្រួសារ បានចុះទៅដល់អង្គការ​ “រ៉ាយស៍”។

Read the rest of this entry