បណ្ណសារប្លក

អង្គរជុំទ្រនំស្នេហ៍(បទពាក្យ៧)

 ស្រុកអង្គរជុំខ្ញុំបានកើត                         

ជាស្រុកកំណើតឆើតហ្មត់ហ្មង

 ទឹកដីស្រុកស្រែស្រស់កន្លង          

ចិន្តាតែងផ្សងប៉ងរស់ក្បែរ ។

Read the rest of this entry